/ TV Series / Bericht aus Bonn

Bericht aus Bonn 1963


Series Ended (1963 - 1999)

Bericht aus Bonn Plot

With Helmut Hammerschmidt, Ernst Dieter Lueg, Günter Müggenburg, Friedrich Nowottny.
Bericht aus Bonn is a tv series starring Helmut Hammerschmidt, Ernst Dieter Lueg, Günter Müggenburg and Friedrich Nowottny.

Bericht aus Bonn Cast

Watched it already?
Start Buzzing

Bericht aus Bonn Latest Reviews & Buzz