Shala : Season 1

  • Air date: 05 Sep '19 14 episodes
 • List of Episodes (14)

  1. Shalecha Pahila Divas

  2. Chithhi

  3. Te Pustak

  4. Pariksha

  5. Nikal

  6. Prem..?

  7. Turning Point

  8. Chuk-Bhul

  9. Sorry

  10. Pandu

  11. Sahal

  12. 31st December

  13. Palayan

  14. Class